Otwarty proces rekrutacji do Bydgoskiej Rady ds. Praw Człowieka i Równego Traktowania

Zainicjowany został proces rekrutacyjny na stanowiska członków i członkiń Bydgoskiej Rady ds. Praw Człowieka i Równego Traktowania. Zgłoszenia są przyjmowane od organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, które spełniają kryteria określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Termin składania zgłoszeń upływa 18 czerwca.

Rada będzie składać się z różnorodnych przedstawicieli, w tym z pięciu delegatów prezydenta miasta, trzech członków Rady Miasta oraz przedstawicieli wyższych uczelni. Ponadto, w jej skład wejdą także delegaci Bydgoskiej Rady Seniorów, Młodzieżowej Rady Miasta, Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, policji, straży miejskiej, Okręgowej Rady Adwokackiej, Okręgowej Izby Radców Prawnych, Bydgoskiej Izby Lekarskiej oraz realizatorów projektów „Szkoła otwarta i tolerancyjna” i „Razem raźniej”. Kompleksowy skład rady uzupełnią jeszcze przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz inni, którzy spełniają warunki określone w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – nie więcej jednak niż dziesięć osób.

Do 18 czerwca każda organizacja pozarządowa ma prawo zgłosić swojego reprezentanta lub reprezentantkę do udziału w pracach Bydgoskiej Rady ds. Praw Człowieka i Równego Traktowania. Kandydatury przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, który można składać osobiście lub przesyłać pocztą na adres Biura Aktywności Społecznej Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Gdańska 5, 85-005 Bydgoszcz. Istotnym elementem zgłoszenia jest dołączenie co najmniej jednej rekomendacji dla kandydata lub kandydatki ubiegającej się o miejsce w Radzie.