Ratusz w Bydgoszczy planuje emisję obligacji o łącznej wartości 237 mln złotych

Władze Bydgoszczy rozważają wyemitowanie obligacji o łącznej wartości 237 milionów złotych, z indywidualną wartością obligacji ustawioną na tysiąc złotych. Ratusz ma na celu zgromadzenie funduszy za pomocą tych papierów wartościowych.

Celem emisji jest częściowe pokrycie przewidywanego deficytu budżetowego na rok 2023 oraz sfinalizowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Zobowiązania te obejmują długi wynikające z poprzednich emisji papierów wartościowych oraz różne zaciągnięte pożyczki i kredyty. Informacje te zostały znalezione w projekcie uchwały dotyczącej tej kwestii, nad którą radni będą debatować podczas sesji w środę, 25 października.

Plan emisji obligacji ma być podzielony na dziesięć serii. Ratusz przewiduje, że wykup obligacji rozpocznie się w 2031 roku i potrwa do roku 2040. Oprocentowanie obligacji będzie dynamiczne i będzie równe stawce WIBOR 6M ustalonej dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, z dodatkową marżą – wyjaśnił ratusz.